Klauzula informacyjna
Realizując obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwane dalej: „RODO” ), niniejszym, jako Administrator Danych informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relaks-po.pl/ oraz zapewnienia jego obsługi i rozwiązywania problemów technicznych;
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • obsługi reklamacji złożonych zgodnie z Regulaminem sklepu;
 • obsługi zgłoszeń kierowanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych oraz windykacji należności;
 • podatkowych i rachunkowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenia działań marketingowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • organizacji okazjonalnych konkursów oraz akcji promocyjnych na zasadach określonych przez Administratora Danych.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych to:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie takiej osoby przed zawarciem umowy (dot. celów, o których mowa w pkt 2 a-d powyżej);
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dot. celów, o których mowa w pkt 2 e-f powyżej);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze (dot. celu, o którym mowa w pkt 2 g powyżej);
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą (dot. celów, o których mowa w pkt 2 h-j powyżej);

4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o poniższe kryteria:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • okres przez jaki posiadają Państwo konto Klienta w sklepie internetowym http://www.relaks-po.pl/
 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

5. Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych.

6. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe organu nadzorczego:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora Danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta Klienta w sklepie internetowym http://www.relaks-po.pl/. Administrator może wnosić o podanie innych danych osobowych niż określonych w formularzu rejestracyjnym jeżeli będzie to uzasadnione wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

10. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Programu Prestige Club w celach należytego realizowania tego Programu może zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 • Operatorom systemów płatności on-line, tj.
 • Paypal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa),
 • Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków),  
 • DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),
 • Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne i  organizacyjne umożliwiające prowadzenie Sklepu internetowego ze szczególnym uwzględnieniem dostawców usług teleinformatycznych oraz firmom kurierskim i pocztowym;
 • podmiotom realizującym usługi prawne, księgowe i doradcze zapewniającym należyte działanie sklepu internetowego,
 • organom państwowym w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.

11. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

13. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora Danych można się kontaktować przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "RENA" Tomasz Dub ul. Sobieskiego 13, 42-320 Niegowa lub adres mailowy: kontakt@relaks-po.pl.